Zgłaszania nieprawidłowości

Sygnalisto!

Zanim dokonasz zgłoszenia zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• zgodnie z przepisami status sygnalisty uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów - dyrektywa UE 2019/1937);

• przepisy zawierają mechanizmy chroniące sygnalistów (a czasem także inne osoby np. pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi;

• po dokonaniu zgłoszenia (na następnej stronie) otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (w formacie pdf – do pobrania) – nie zapisuj tego pliku na urządzeniu kontrolowanym przez inne osoby lub organizacje;

• po dokonaniu zgłoszenia i utworzeniu PINu możesz śledzić jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem (sprawdzaj swoje zgłoszenie systematycznie organizacja, która otrzyma zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje);

• dostęp do treści zgłoszenia będą mieć wyłącznie osoby upoważnione (przez organizację przyjmującą zgłoszenie) do przyjmowania zgłoszeń, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywały do ujawnienia tych informacji właściwym organom;

• aby zachować anonimowość nie podawaj informacji, które mogą służyć do (Twojej) identyfikacji (np. imię, nazwisko, stanowisk), chyba, że chcesz ujawnić swoją Tożsamość;

• nie powinieneś dokonywać zgłoszenia z urządzenia (np. komputera / telefonu) będącego pod kontrolą organizacji, której dotyczy zgłoszenie (np. w ramach monitoringu stacji roboczych).

Przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź:

• czy połączenie internetowe jest szyfrowane (sprawdź, czy ikona kłódki znajduje się w pasku przeglądarki);

• czy link, pod którym znajduje się niniejszy formularz zgadza się z linkiem udostępnionym przez organizację, której chcesz zgłosić naruszenie (zamieszczonym na stronie www organizacji lub np. w intranecie);

• czy przesyłane dokumenty (jeżeli takie będziesz chciał załączyć) nie zawierają metadanych, które mogą ujawnić Twoją tożsamość (zob. m.in. właściwość pliku, a także zob. szerzej baza wiedzy na stronie www.esignaller.pl).

Kolejność działań:

  • wypełnij formularz;
  • zdefiniuj PIN;
  • zapamiętaj PIN;
  • zapisz potwierdzenie zgłoszenia.

Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:

• administratorem tych danych będzie organizacja przyjmująca zgłoszenia - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera (Polkowice);

• dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń (podstawa z rodo: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi);

• podanie danych nie jest obowiązkowe;

• dostęp do danych będą mieć wyłącznie podmioty spełniające kryteria wynikające z przepisów o ochronie sygnalistów (wewnątrz organizacji i poza organizacją);

• przetwarzanie danych jest powierzane dostawcom usług informatycznych (z zachowaniem wymogów co do ochrony tożsamości sygnalisty);

• jeżeli zgłoszenie nie będzie anonimowe to masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Link do formularza zgłoszenia       Dyrektywa-PE-i-UE

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: