ZFŚS - pracownicy i emerytowani pracownicy

„WCZASY POD GRUSZĄ” 

I DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI Z ZFŚS

Do dnia 07.06.2024 r. zbierane są wnioski o:

1) „wczasy pod gruszą”

2) dofinansowanie wypoczynku dziecka organizowanego we własnym zakresie (opodatkowane) i zorganizowanego w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, zdrowotnych (nieopodatkowane).

Dofinansowanie wypoczynku przysługuje na każde dziecko

do 18 roku życia pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, a jeżeli się kształci to do 25 roku życia (fakt kontynuowania nauki należy potwierdzić zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

Osoba, która we wniosku wskaże dochód brutto na jednego członka rodziny poniżej 100 % minimalnego wynagrodzenia, zobowiązana jest złożyć także oświadczenie o dochodach za rok 2023 i przedstawić do wglądu zeznanie podatkowe złożone do US na podstawie którego wypełniono oświadczenie.

Wnioski i oświadczenia dostępne są w sekretariacie, pokoju nauczycielskim,    

i „Office 365” w folderze „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.

Wniosek można złożyć w szkole lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres t.szafarz@sp3.polkowice.pl

Komisja Socjalna

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: