A- A A+

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

egzaminI. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Terminy egzaminu:

  1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek)– godz. 9:00 ; czas trwania: 120 min/ 180 min (wydłużony czas)
  2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 ; czas trwania 100 min/150 min (wydłużony czas)
  3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00; czas trwania 90 min/135 min (wydłużony czas)

II. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCHI MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat o dostosowaniach

III. MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE

        1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

        2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Komunikat o przyborach

IV. OGÓLNE INFORMACJE

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca 2021 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie CKE www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty.