A- A A+

Uwaga konkurs

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

„Tajemnice drzew”

pod patronatem Burmistrza Polkowic,

Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Urzędu Gminy w Polkowicach

święto drzewa

 1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 Arkadego Fiedlera w Polkowicach i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.
 1. Cele konkursu:
 • ukazanie przyrodniczej funkcji drzew w naszym codziennym życiu;
 • uświadomienie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.  
 1. Uczestnicy konkursu:
  - Kategoria I - Uczniowie klas I- III SP,
  - Kategoria II - Uczniowie klas IV– VI SP,
  - Kategoria III - Uczniowie klas VII, VIII SP i klas gimnazjalnych.
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z hasłem zgodnym z pierwszym celem konkursu.
 1. Wskazówki: praca płaska, technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.), format A3 (SP 4 - 8 i gimnazjum), format A4 (SP 1-3).

Dostarczona praca powinna zawierać: imię, nazwisko, klasę, szkołę do której uczęszcza  uczeń oraz przypiętą lub przyklejoną na odwrocie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 - budynek przy ul. Ociosowej 3 do 2 października 2018 r. (wtorek) z dopiskiem: „Święto drzewa”.

Prace dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

 1. Oceny prac plastycznych, dokona komisja konkursowa.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa” - 12 października 2018 r., w „Centralnym parku zabaw i wypoczynku” (park obok kina).

 Osoba do kontaktu: nauczyciel biologii, sala 203