Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

A- A A+

przedszkole

 

Informacja dla Rodziców w sprawie zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 zostaną utworzone dwa oddziały przedszkolne:

 • jeden oddział będzie pracował metodą tradycyjną - dla dzieci sześcioletnich
 • drugi oddział będzie pracował metodą Marii Montessori - dla dzieci od trzech do sześciu lat

Rekrutacja do w/w oddziałów prowadzona będzie od 22 lutego do 12 marca 2021r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kardynała Bolesława Kominka 1 do 12 marca 2021r.

Druki do pobrania

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Informacje dla rodziców

Wprowadzam zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych  funkcjonujących   w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.

I. Szczegółowe zasady rekrutacji:

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 2. Rekrutacja oparta jest o jednolite kryteria naboru w całej gminie Polkowice.
 3. Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy publiczne przedszkola/punkty przedszkolne/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
 5. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Polkowice.
 6. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Polkowice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami
 7. Kryteria naboru:

II. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

40 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

40 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40 pkt

6.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

40 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

280 pkt

Kryteria samorządowe

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Dziecko, którego rodzic samotnie wychowujący lub oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują  wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą –                                             z udokumentowanym zatrudnieniem

 

 

30

Dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji                    i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie                         z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie z KRUS                           o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

2.

Dziecko, którego jeden z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - z udokumentowanym zatrudnieniem

20

Dokumenty poświadczające zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia zaświadczenie o wpisie                 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie z KRUS                   o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych                w Urzędzie Skarbowym                              w Polkowicach

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym                       w Polkowicach

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

7

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

5.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko   o korzystaniu przez niego z pełnej oferty, tj. bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i posiłków  (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

4

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie

6.

Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

3

Oświadczenie o korzystaniu rodziny z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, objęciem nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

74

 
 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce oddziału przedszkolnego na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej 
  do najmniej preferowanej).
 2. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty.
 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami składa się w sekretariacie szkolnym ul. K.B. Kominka 1 lub przesyła na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. Złożone oświadczenia można zweryfikować i potwierdzić dane w nim zawarte
  w odpowiednich instytucjach publicznych, np. Urzędzie Skarbowym.
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka można zweryfikować w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
 5. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje to odwołanie.

III. Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, 568, 875 z 2021 poz.159.).
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ).
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie.
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów lokalnych:
 • Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców lub samotnego rodzica.
 • Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach.

Wzory niniejszych oświadczeń stanowią załączniki do powyższej informacji dotyczącej  rekrutacji dzieci  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera na rok szkolny 2021/2022.