Rekrutacja do klasy I

A- A A+

szkoła

 

 

Wykaz dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 


Druki i informacja dla Rodziców uczniów klas I (rocznik 2014) w sprawie zapisu dziecka do szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera  w Polkowicach informuje, że w dniach

od 1 do 12 marca 2021 r.

będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP3 składają „Karta zapisu dziecka do szkoły rejonowej”,

Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wnioseko przyjęcie dziecka spoza obwodu” + załączone druki.

Druki dostępne na stronie internetowej www.sp3.polkowice.pl  w zakładce rekrutacja do kl. I  lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Ociosowa 3  do 12 marca 2021 r.

 

  1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Rodzice (prawni opiekunowie) lub co najmniej jeden z nich, lub rodzic samotnie wychowujący pracują/ pracuje na podstawie umowy o pracę, lub wykonują/ wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą /prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą/uczy się w systemie stacjonarnym, a ich miejsce pracy lub nauki znajduje się najbliżej szkoły

 30

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

2.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego  w danej szkole

10

Fakt potwierdza dyrektor szkoły na podstawie prowadzonej dokumentacji

3.

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem lub uczęszcza do danej szkoły

10

Fakt potwierdza dyrektor szkoły na podstawie prowadzonej dokumentacji

4.

Rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący wskazali/wskazał gminę Polkowice jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

4

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodziców (prawnych opiekunów), rodzica samotnie wychowującego  w zapewnieniu dziecku należytej opieki

3

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

6.

Miejsce zamieszkania dziecka graniczy z obwodem szkoły

3

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

60

 

 

2. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                                 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 12 marca 2021 r.

do godz. 1500

od 28 czerwca 2021 r.

do 02 lipca 2021 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności określonych w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 15 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

do godz. 1500

od 5 lipca 2021 r.

do 16 lipca 2021 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych

29 marca 2021 r.

do godz. 1500

19 lipca 2021 r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 marca 2021 r.

do 13 kwietnia 2021 r.

do godz. 1500

od 20 lipca 2021 r.

do 23 lipca 2021 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

14 kwietnia 2021 r.

do godz. 1500

26 lipiec 2021 r.

do godz. 1500

      3. W czerwcu zorganizowane będzie zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych klas pierwszych. Szkoła zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informację na stronie internetowej szkoły www.sp3.polkowice.pl, tablicy ogłoszeń w szkole i przedszkolach.