A- A A+

Informacja dla Rodziców uczniów klas I (rocznik 2013) w sprawie zapisu dziecka do szkoł

szkoła

 

Komunikat dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że spotkania rodziców  z wychowawcami przyszłorocznych klas I oraz dni adaptacyjne dla pierwszoklasistów  odbędą się  w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat ich organizacji  będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły po 15 sierpnia. We wrześniu wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki i ćwiczenia, (oprócz religii) do nauki w klasie pierwszej. Aby właściwie i zgodnie z potrzebami dzieci zaplanować prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą  wychowawcy klas proszą o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły przy ul. B. Kominka do 15 sierpnia 2020 r. (ankieta w załączeniu). Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się także w czasie dni adaptacyjnych.

Przydział uczniów do poszczególnych klas pierwszych jest następujący:

  • wychowawca klasy I a – pani Dorota Kwaśniak
  • wychowawca klasy I b – pani Monika Mitka
  • wychowawca klasy I c – pani Elżbieta Jerszyńska

(listy poszczególnych klas w załączeniu).

W sprawach indywidualnych proszę zgłaszać się do dyrektora szkoły.

 

                                                                                              Dyrektor szkoły

 Elżbieta Kich Wiśniewska

 

ANKIETA UZUPEŁNIAJĄCA KARTĘ ZAPISU DZIECKA

LISTY KLAS I

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A. FIEDLERA W POLKOWICACH

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera  w Polkowicach informuje, że w dniach

od 2 do 13 marca 2020 r.

będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP3 składają „Karta zapisu dziecka do szkoły rejonowej”,

Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wnioseko przyjęcie dziecka spoza obwodu” + załączone druki.

Druki dostępne na stronie internetowej www.sp3.polkowice.pl  w zakładce rekrutacja do kl. I  lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Ociosowa 3  do 13 marca 2020 r.

 

  1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Rodzice (prawni opiekunowie) lub co najmniej jeden z nich, lub rodzic samotnie wychowujący pracują/ pracuje na podstawie umowy o pracę, lub wykonują/ wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą /prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą/uczy się w systemie stacjonarnym, a ich miejsce pracy lub nauki znajduje się najbliżej szkoły

 30

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

2.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego  w danej szkole

10

Fakt potwierdza dyrektor szkoły na podstawie prowadzonej dokumentacji

3.

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem lub uczęszcza do danej szkoły

10

Fakt potwierdza dyrektor szkoły na podstawie prowadzonej dokumentacji

4.

Rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący wskazali/wskazał gminę Polkowice jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

4

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodziców (prawnych opiekunów), rodzica samotnie wychowującego  w zapewnieniu dziecku należytej opieki

3

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

6.

Miejsce zamieszkania dziecka graniczy z obwodem szkoły

3

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

60

 

  1. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                                 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez niego warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r. 

do 13 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 10 sierpnia 2020 r. 

do 14 sierpnia 2020 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz.1148),

od 16 marca 2020 r.

do 18 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 17 sierpnia 2020 r. 

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca  2020 r.

do godz. 1500

24 sierpnia 2020 r.

do godz. 1300

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

od 23 marca 2020 r. 

do 27 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 25 sierpnia 2020 r.

do 27 sierpnia 2020 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc

30 marca  2020 r.

do godz. 1500

28 sierpnia 2020 r. 

do godz. 1500

  1. W czerwcu zorganizowane będzie zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych klas pierwszych. Szkoła zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informację na stronie internetowej szkoły sp3.polkowice.pl, tablicy ogłoszeń w szkole i przedszkolach.