A- A A+

Informacje

STYPENDIA NAUKOWE i SPORTOWE - INFORMACJE.

Uczniowie, którzy po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, decyzją Dyrektora szkoły otrzymali stypendia za wyniki w nauce i sukcesy sportowe, otrzymają je w formie przelewu na konto rodzica/opiekuna. W związku z tym rodzic/opiekun prawny powinien wypełnić podanie dostępne w wersji elektronicznej lub papierowej przy wejściu do szkoły. Wypełnione podanie należy zeskanować i w wersji elektronicznej przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły (ul. Ociosowa 3).

 Podanie o wypłatę stypendium na konto rodzica/opiekuna

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

egzamin

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLKOWICACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 25.05.2020 r. DO ODWOŁANIA (zgodna z wytycznymi GIS/MZ i MEN wynikającymi z zasad zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -1.)

I Organizacja zajęć w szkole dla uczniów klas I - III:

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. Uczniowie przebywają w ustalonych grupach i salach w budynku przy ul. Kardynała B. Kominka 1.
 3. Zajęcia opiekuńcze odbywają się w godz. 6:30 – 16:30, zajęcia w grupach od 8:00 do 12:30.
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
 5. W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami dwaj opiekunowie.
 7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i tej samej sali.
 8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali wynosi 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). W jednej ławce siedzi 1 uczeń.
 9. Z sali, w której przebywa grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Inne pomoce, z których będą korzystać uczniowie, będą systematycznie dezynfekowane.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. W dużej sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, w małej sali jedna. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte i zdezynfekowane.
 12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 14. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z boiska szkolnego i pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 16. Na zajęciach uczniów nie obowiązują maseczki, nauczyciele prowadzą zajęcia w przyłbicach ochronnych lub w maseczkach.
 17. Wyjścia poza teren szkoły nie będą organizowane.

II Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do/z oddziału:

 1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w stosunku do innych dzieci, rodziców oraz pracowników wynoszący min. 2 m oraz dezynfekować ręce i nosić środki ochrony osobistej (maski).
 2. Osoby chore, przebywające na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie mogą przyprowadzać dzieci do szkoły.
 3. W przestrzeni wspólnej (pomieszczenie przed szatnią) jednorazowo może przebywać maksymalnie tylko dwóch rodziców  z  dziećmi.     
 4. Dzieci przyprowadzane są w godz. od 6:30 do 8:00, mogą być odbierane od godz. 12:30.
 5. Do szkoły uczniowie wchodzą/wychodzą przez następujące wejścia:

Kl. I i II – wejście od ulicy K.B. Kominka,

Kl. III – wejście od strony boiska (przy bibliotece).

 1. Rodzice wchodzą na teren szkoły tylko do wyznaczonego pomieszczenia. Dziecko samodzielnie idzie przebrać się do szatni, następnie przechodzi do świetlicy (przed godz. 7:45) lub idzie do wyznaczonej sali.
 2. Warunkiem uczęszczania dziecka do szkoły jest udzielenie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka w razie wystąpienia u niego złego samopoczucia (załącznik poniżej).

III Napoje i posiłki

 1. Uczeń powinien przynosić ze sobą napoje i kanapki. Uczniowie nie mogą dzielić się posiłkami z innymi dziećmi.
 2. W szkole ciepły posiłek może być zorganizowany za odpłatnością, jeżeli deklaracje złoży minimum 30 rodziców/opiekunów.

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem

 1. W razie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu dziecka w szkole, w tym podwyższonej temperatury ciała; podjęte zostaną następujące kroki:
  1. dziecko zostanie odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia i pozostanie pod opieką pielęgniarki,
  2. pielęgniarka powiadomi rodziców o konieczności pilnego odebrania dziecka.
 2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela niepokojących objawów zostanie on natychmiast odsunięty od pracy.

Załącznik pomiar temperatury I-III.docx

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji od 25 maja 2020 r. w szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII od dnia 25.05.2020 do odwołania w budynku przy ul. Ociosowej:

w poniedziałki – j. polski, od godz. 14:30, prowadzą nauczyciele:

Joanna Glapińska, sala 207

Bożena Musiał, sala 211, także konsultacje z wychowawcą

Izabela Flisiewicz, sala 208

we wtorki – matematyka, od godz. 14:30, prowadzą nauczyciele:

Marcin Janiszewski, sala 110

Dorota Kędzierska-Grudzień, sala 13

Agnieszka Klasowska, sala 12

w środy – język angielski i niemiecki, od godz. 14:30, prowadzą nauczyciele:

Joanna Dydak, sala 20

Magdalena Dobosz, sala 10

Jolanta Baran, sala 8

Anna Wieczorkowska, sala120

w czwartki – konsultacje z wychowawcą, od godz. 14:30, prowadzą nauczyciele:

Amelia Grodecka, sala 102

Marzanna Michna, sala 202

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w organizacji konsultacji:

 1. Nauczyciel przedmiotu pyta uczniów o potrzebę konsultacji, ustala liczbę uczniów na określoną godzinę i do piątku (poprzedzającego konsultacje) do godz. 10:00 przesyła do sekretariatu listę uczniów.
 2. Podczas konsultacji grupowej w sali lekcyjnej może przebywać jednocześnie do 12 uczniów i nauczyciel z zachowaniem 4 m2 na jednego ucznia.
 3. Przy wejściu wszyscy dezynfekują ręce i mają założone maseczki.
 4. Przed wejściem do szkoły i przechodząc przez szkołę uczniowie zachowują wymagany dystans 2 m od innych osób, również w czasie konsultacji indywidualnych z nauczycielem.
 5. Z zajęć, w formie konsultacji, mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

Powrót do szkoły

Deklaracja powrotu uczniów klas I-III do szkoły

 

 

Informacje dla rodziców, którzy nie maja możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu od dnia 18 maja 2020 r.

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLKOWICACH OBOWIAZUJĄCA OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Załączniki do pobrania

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji:

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20:

18.09.2019 – zebrania klasowe

20.11.2019 – zebrania klasowe

11.12.2019 – konsultacje indywidualne z nauczycielami

29.01.2020 – zebrania klasowe

18.03.2020 – konsultacje indywidualne z nauczycielami, zebrania klas VIII

20.05.2020 – zebrania klasowe i konsultacje z nauczycielami

 

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej

2 - 3.01.2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

23.04.2020 – dzień wolny od zajęć w budynku przy ul. Ociosowej (egzamin ósmoklasisty)

12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

* W wyżej wymienionych dniach będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 

Informacja dla rodziców/opiekunów uczniów dojeżdżających

I. Uczniowie dojeżdżający z klas I – VIII

Realizując przepisy prawa oświatowego Gmina Polkowice w zakresie organizacji dowozu uczniów do i ze szkoły wybiera na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 39 ust 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zwrot kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej.  
Zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) zwrot kosztów zakupionego biletu należy się jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych

Wniosek (wzór)  o zwrot kosztów środkami komunikacji publicznej dziecka do i ze szkoły rodzice wypełniają raz we wrześniu i przekazują do sekretariatu szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie złożyć do Dyrektora Szkoły podanie o refundację  kosztów (wzór podania).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. podanie i ksero biletu zakupionego na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października) do sekretariatu szkoły.

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) uczniowie klas V – VIII z miejscowości Trzebcz i byłych Polkowic Dolnych tracą możliwość refundacji kosztów dojazdu.

II. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie dojeżdżające do oddziału przedszkolnego

Realizując przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji dowozu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do i ze szkoły Gmina Polkowice wybrała na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 32 ust 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zapewnienie dowozu dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 
i w przypadku dowożenia autobusami PKS zwrot kosztów biletu dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego sprawującego nad nim opiekę.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pięcioletnich i sześcioletnich muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie wnioskować do Dyrektora Szkoły o zwrot kosztów (wzór wniosku).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. bilet zakupiony na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października).

Istnieje możliwość korzystania przez uczniów z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej.

Dojazd - wniosek (jednorazowo)    Dojazd- podanie o refundację kosztów (co miesiąc)

 

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. „Prawo Oświatowe art. 40 ust. 1 pkt 2.)
 2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 3. Nieobecność ucznia jest uzasadniona tylko w następujących przypadkach:
 1. choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym;
 2. wizyty lekarskie i badania specjalistyczne;
 3. wypadki;
 4. zdarzenia losowe, sytuacja rodzinna.

 Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane.

 1. Decyzję, czy nieobecność jest uzasadniona, podejmuje wychowawca klasy.
 2. Nieobecność ucznia w szkole powyżej 5 dni spowodowana „zdarzeniem losowym” lub sytuacją rodzinną wymaga pisemnego wniosku rodziców  i zgody dyrektora szkoły.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować wychowawcę osobiście, telefonicznie lub pisemnie (zapis w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej),  o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodujących nieobecność) – przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu. Wychowawca odnotowuje zgłoszoną nieobecność traktując ją jako usprawiedliwioną.
 4. W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy, informacja o nieobecności ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły. W takim przypadku wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia doręczone wychowawcy klasy bezpośrednio lub przez dziennik elektroniczny.
 5. W przypadku nieobecności, która nie została wcześniej zgłoszona wychowawcy,  wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodziców przekazane wychowawcy, niezwłocznie po jej zakończeniu, najlepiej na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy, najpóźniej 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienie powinno zawierać dokładne daty nieobecności.
 6. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 50% godzin w miesiącu spowodowanej chorobą, należy przedłożyć wychowawcy informację o stanie zdrowia dziecka (np. zaświadczenie lekarskie).
 7. W przypadku konieczności zwolnienia dziecka z części zajęć w danym dniu rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek przed tym faktem poinformować wychowawcę o planowanej nieobecności i jej powodach, na tej podstawie nieobecność zostaje usprawiedliwiona. Opuszczenie przez ucznia zajęć w trakcie ich trwania, bez wcześniejszego powiadomienia wychowawcy przez rodziców, uznawane jest przez szkołę za wagary i nie podlega usprawiedliwianiu. W przypadku opuszczenia szkoły w trakcie trwania zajęć rodzice i wychowawca otrzymują pisemną informację o zdarzeniu – biała kartka.
 8. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub powtarzających się spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną, bez ich wcześniejszego zgłoszenia, następuje wezwanie rodziców przez wychowawcę, który przeprowadza rozmowę wyjaśniającą przyczyny zjawiska i ustala środki naprawcze. Rodzice są zobowiązani do utrzymania systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy i przestrzegania wspólnych ustaleń.
 9. W przypadku powtarzania się nieobecności nieusprawiedliwionej w czasie jednego miesiąca:
 1. powyżej 10 godzin – wezwanie rodziców przez wychowawcę , który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia, ustalenie środków naprawczych i pouczenie rodziców o skutkach absencji.
 2. powyżej 20 godzin – wezwanie rodziców przez pedagoga; spisanie kontraktu pomiędzy rodzicami, uczniem i pedagogiem w sprawie regularnego uczęszczania ucznia do szkoły;
 3. powyżej 30 godzin – wezwanie rodziców przez dyrektora szkoły – ustne pouczenie o konsekwencjach prawnych niespełniania obowiązku szkolnego;
 4. powyżej 40 godzin – upomnienie pisemne;
 5. powyżej 60 godzin – wszczęcie postępowania administracyjnego; powiadomienie sądu rodzinnego;

(wymiar godzin może być inny w klasach I – III zależny od ramowego planu nauczania, niespełnianie obowiązku szkolnego – co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w ciągu miesiąca – art. 42 ust. 2 Prawo Oświatowe).

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJACE UCZNIÓW KLAS 0-IV 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLKOWICACH

 

I. UWAGI WSTĘPNE

1. Regulamin obejmuje wszystkich uczniów KLAS 0-IV .

2. Regulamin ma na celu zapewnienie niezbędnej dyscypliny, dobrej organizacji pracy, ładu i porządku w szkole.

II. DODATKOWE USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

1. Uczeń nie jest oceniany negatywnie w następujące dni: w pierwszym dniu po przerwach świątecznych i feriach zimowych, po Wszystkich Świętych, po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (uczeń powinien sam zgłosić ten fakt nauczycielowi).

2. Na czas przerw świątecznych, ferii zimowych oraz weekendów nie są zadawane żadne zadania domowe.

3. We wrześniu uczeń klasy IV nie otrzymuje ocen niedostatecznych za ustne i pisemne formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności (odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki).

III. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM ORAZ ŁADU I PORZĄDKU NA TERENIE SZKOŁY

1. Uczeń wchodzi do szkoły i wychodzi dolnym wejściem (do szatni).

2. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający, korzystający ze świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej lub czytelni.

3. Uczeń nie opuszcza samowolnie obiektu szkolnego od momentu przyjścia do szkoły aż do zakończenia zajęć lekcyjnych.

4. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie wstaje bez potrzeby, nie chodzi po klasie i nie opuszcza jej bez zgody nauczyciela.

5. Uczeń przebywa w łazienkach i toaletach tylko w celach do tego przeznaczonych i zostawia te pomieszczenia w należytym porządku i czystości.

6. Podczas przerw międzylekcyjnych uczeń:

a) nie biega po korytarzach i klatkach schodowych,

b) przebywa na piętrze, na którym ma najbliższą lekcję,

c) nie otwiera okien na szkolnych korytarzach,

d) nie bierze udziału w niezorganizowanych przez nauczycieli grach i zabawach ruchowych na szkolnych korytarzach (np. gra w piłkę, gra w gumę, berek),

e) nie krzyczy, nie hałasuje,

f) wychodzi na boisko szkolne tylko wejściem od strony łącznika lub sali gimnastycznej,

7. Uczeń przebywa w szatni tylko w razie konieczności.

8. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się pod salą w pary.

9. Za porządek na korytarzu pod salą po przerwie oraz w sali po zakończeniu lekcji odpowiadają dyżurni.

10. Uczeń niećwiczący na zajęciach wychowania fizycznego ma obowiązek przebywania w miejscu, gdzie odbywają się te zajęcia, pod opieką nauczyciela prowadzącego.

11. Uczeń nieuczestniczący w lekcji religii przebywa w czasie trwania tej lekcji w świetlicy szkolnej lub czytelni.

12. Uczeń ma obowiązek nosić obuwie zmienne w wyznaczonym okresie.

13. Uczeń używa na terenie szkoły telefonu komórkowego na następujących zasadach:

a) podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, przed rozpoczęciem pierwszej lekcji oraz podczas przerw międzylekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz elektronicznych urządzeń zapisujących i odtwarzających; aparaty telefoniczne powinny być wyłączone (wyciszone) i schowane.

b) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania bądź fotografowania bez zgody osoby nagrywanej bądź fotografowanej;

c) naruszenie przez ucznia tych zasad skutkuje odebraniem telefonu lub innego urządzenia i przechowaniem go (po wyłączeniu przez właściciela) do momentu odebrania go przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

14. Uczeń dba o schludny, skromny wygląd, przestrzegając zakazu:

a) farbowania włosów

b) noszenia dredów

c) noszenia tipsów

d) malowania paznokci

e) malowania się

f) noszenia kolczyków w brwiach, w nosie, na języku

g) widocznych tatuaży.

15. W uroczyste dni szkolne uczeń zakłada strój galowy (dla dziewcząt – biała bluzka oraz jednobarwna spódnica lub spodnie w czarnym/ granatowym kolorze, dla chłopców – biała koszula oraz granatowe/ czarne jednobarwne spodnie lub garnitur).

16. Łamanie obowiązujących w szkole norm i zasad zachowania skutkuje stosowaniem konsekwencji określonych w „Procedurach postepowania w sytuacjach trudnych wychowawczo”.

 

Podstawowe zasady przebywania uczniów klas V, VI, VII, VIII
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach (ul. Ociosowa3)

Przebywanie na terenie szkoły
1. Uczeń wchodzi do szkoły głównym wejściem lub wejściem od strony ul. Skalników,  przebiera się w szatni, wychodzi ze szkoły wejściem od ul. Ociosowej.

 1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Uczniowie dojeżdżający lub ci, którzy z ważnych przyczyn przyszli do szkoły wcześniej - przebywają
  w świetlicy. Uczeń w czasie lekcji nie może przebywać na korytarzach szkolnych.
 3. Uczeń nie może samowolnie opuścić budynku szkoły wcześniej, niż po zakończeniu lekcji.
 4. Uczeń może być zwolniony przez wychowawcę wcześniej, jeżeli przedstawi pisemną prośbę rodzica.
 5. W czasie przerw uczeń nie biega, nie hałasuje, nie śmieci, po schodach porusza się po prawej stronie.
 6. W szatni uczeń przebywa tylko w razie konieczności.
 7. Uczeń nieuczęszczający na religię lub wdż przebywa w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
 8. Uczniowie wyłączają telefony komórkowe na czas trwania zajęć lekcyjnych i umieszczają je
  w wyznaczonym miejscu w sali. Telefonu można użyć w czasie zajęć tylko za pozwoleniem nauczyciela.
 9. Uczeń nie może używać telefonu do fotografowania lub nagrywania innych osób bez ich zgody.
 10. Naruszenie zasad używania telefonu przez ucznia skutkuje odebraniem urządzenia przez nauczyciela
  i przekazaniem go rodzicom / prawnym opiekunom.
 11. Uczeń nie może przynosić do szkoły innych niedozwolonych rzeczy (niebezpieczne narzędzia,
  e-papierosy), będą one konfiskowane.

Zasady ubierania się uczniów 

1. W szkole obowiązuje lekkie obuwie zmienne z nierysującą podeszwą, właściwie zasznurowane lub zapięte, które używamy wyłącznie w budynku szkolnym. Obuwie zewnętrzne przechowywane jest w szafkach uczniowskich.
2. Obowiązuje schludny strój codzienny: zakryte ramiona, bez dużego dekoltu, zasłonięty brzuch.
3. Na zajęcia sportowe w budynku szkolnym obowiązuje biała sportowa koszulka, krótkie spodenki oraz bezpieczne obuwie sportowe, obcisły strój kąpielowy.
4. W szkole nie nosimy żadnych nakryć głowy (również kapturów).
5. Fryzura powinna być estetyczna, na zajęciach wych. fiz. długie włosy muszą być związane.
6. Dopuszczalne są małe kolczyki w uszach (z uwagi na bezpieczeństwo) i inna delikatna biżuteria.
7. Strój galowy to biała koszula lub bluzka oraz czarna lub granatowa spódnica lub spodnie. Strój galowy obowiązuje w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w dniu obchodów  Święta Niepodległości, podczas egzaminów oraz w innych dniach ustalonych przez dyrektora szkoły. Uczniów reprezentujących szkołę w konkursach i uroczystościach zewnętrznych również obowiązuje strój galowy.

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Towarzystwem ubezpieczeniowym - wybranym przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach - jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia:

30.000 zł (od śmierci w skutek nw); 

23.000 zł (suma ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu w skutek NW...tj. 230 zł  za 1% uszczerbku)

Składka roczna: 53 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 wrzesnia 2019 r.

warunki ubezpieczenia zgłoszenie szkody jak zgłosić szkodę tabela uszczerbek NNW obowiązek informacyjny

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

(obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943, art. 90g )

 1. Warunki przyznawania stypendium
 2. Stypendium może być przyznane uczniowi za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.
 3. Stypendium przyznawane jest:
 4.   a) uczniom klas IV na zakończenie roku szkolnego,
 5.   b) uczniom klas V-VIII dwukrotnie: na zakończenie I okresu oraz na zakończenie roku szkolnego. 
 6. Wniosek o przyznanie stypendium uczniowi składa wychowawca do komisji stypendialnej, która go opiniuje i przekazuje dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
 7. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który spełnia równocześnie następujące warunki:
 8. Uzyskał średnią ocen 5,0 i wyżej,
 9. Otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 10. Wykazał się szczególną aktywnością na rzecz własnego rozwoju lub na rzecz szkoły w formie (do wyboru):
 11.   a) sukcesów w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,
 12.   b) pracy na rzecz innych (w samorządzie klasowym lub szkolnym, wolontariacie, pomocy koleżeńskiej).

III. Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który spełnia równocześnie następujące warunki:

 1. Uzyskał celującą ocenę z wychowania fizycznego.
 2. Indywidualnie lub zespołowo zajął następujące miejsca w rywalizacji sportowej:
 3.   a) od I do III miejsca na szczeblu powiatowym,
 4.   b) od I do V miejsca na szczeblu strefowym,
 5.   c) od I do VIII miejsca na szczeblu wojewódzkim,
 6.   d) od I do XV miejsca na szczeblu ogólnopolskim.
 7. Otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.
 8. Cechuje się postawą „Fair play”. 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

w imieniu Prezydium Rady Rodziców SP3 serdecznie witamy w roku szkolnym 2019/2020.

Dnia 25 września 2019 r. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców SP3 przyjęło sprawozdanie z działalności, w tym finansowej, Prezydium RR. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazane zaufanie. W wyniku tegorocznych wyborów ukonstytuowało się nowe Prezydium RR w składzie:

1) Dariusz Zając – Przewodniczący;

2) Monika Wołejszo-Ambroziak – Skarbnik;

3) Marek Sipurzyński – Sekretarz;

4) Kinga Wrzos – Członek;

5) Justyna Michalska – Członek.

W tym dniu podjęto uchwałę w sprawie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Wynosić one będą odpowiednio:

 1. a) od jednego dziecka w szkole – 40 zł,
 2. b) od dwojga dzieci z jednej rodziny w szkole – po 30 zł,
 3. c) trojga dzieci lub więcej z jednej rodziny w szkole – po 20 zł.

Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Ponadto, klasa która do 30.11.2019 r. wpłaci składki, otrzyma zwrot (premię finansową) w wysokości 20% całkowitej wpłaty z przeznaczeniem na własne potrzeby. Klasa która wpłaci po 30.11.2019 r., ale przed 31.03.2020 r., otrzyma zwrot w wysokości 10% całkowitej wpłaty na własne potrzeby. Im większą kwotę klasy wpłacą, tym większa przypadnie im premia finansowa!
Z tych środków finansujemy nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, a także wspieramy uczestnictwo dzieci z niezamożnych rodzin w różnorodnych szkolnych inicjatywach.
Aktualnie RR dysponuje kontem bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Polkowice.

Poza tym pozytywnie zaopiniowaliśmy Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP Nr 3 na rok szkolny 2019/2020.
Została także uruchomiona skrzynka kontaktowa Prezydium Rady Rodziców SP3: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Staraniem Prezydium, w budynku przy ul. Kominka w salach gdzie uczą się pierwszacy, zostanie zakupiona i zamontowana klimatyzacja (3 klasy finansuje RR, 1 – szkoła). Będziemy zabiegać o to, aby w przyszłości klimatyzacja pojawiła się w kolejnych klasach.

Dodatkowo informujemy, że na bieżący rok szkolny wybraliśmy ubezpieczenie firmy Compensa, zaoferowane przez Agenta Ubezpieczeniowego W. Ratajczaka, ul. Gomółki 22, 67-200 Głogów. W ocenie Prezydium były to najlepsze warunki ubezpieczenia NNW naszych dzieci przy zachowaniu niskiej składki. Dokładniejsze informacje od ubezpieczyciela zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘Dla Rodziców’.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym

Dariusz Zając
Przewodniczący Prezydium RR SP3


Czym jest Rada Rodziców?
Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi lub z radami rodziców z innych szkół. Każda klasa deleguje 1 przedstawiciela do RR.
Rada rodziców jest organem autonomicznym, niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, posiada budżet zasilany składkami rodziców. Działa na podstawie regulaminu. RR realizuje swoje zadania za pomocą Prezydium. Członkowie RR nie pobierają wynagrodzenia.

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

REGULAMIN BALU ÓSMOKLASISTY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. ARKADEGO FIEDLERA W POLKOWICACH

 

Zasady ogólne:

 1. Bal ósmoklasisty jest uroczystością wynikającą z tradycji szkoły (Bal Gimnazjalny).
 2. Organizatorami balu są rodzice klas 8, których reprezentuje Komitet Organizacyjny, odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
 3. Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wyboru lokalu, mając na względzie zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom balu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników balu ósmoklasisty.
 5. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem.
 6. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3).
 7. Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 stanowią integralną część Regulaminu.

Zasady szczegółowe:

 1. Data balu ósmoklasisty: 24 maja 2019 roku.
 2. Godzina rozpoczęcia balu ósmoklasisty: 1700
 3. Godzina zakończenia balu ósmoklasisty: 2230
 4. Miejsce balu ósmoklasisty: Aqua Hotel, ul. Młyńska 6, 59-101 Polkowice (Wykonawca: ENS INVEST ul. Śliczna 28/24 , 50-566 Wrocław).
 5. Uczestnicy dokonują wpłat u osób wyznaczonych przez Komitet Organizacyjny.
 6. Odpłatność uczestnika za udział w balu wynosi 100 zł (sto złotych) i może być płatna 
  w dwóch ratach:

- I rata (lub całość) w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) będzie płatna w terminie do dnia 30.03.2019 roku i jest warunkiem wpisania na listę uczestników.

- II rata w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) będzie płatna w terminie do dnia 
30 kwietnia 2019 roku.

 1. Uczestnicy balu po wejściu i odznaczeniu na liście zostaną wyposażeni w jednorazowe opaski identyfikacyjne, które upoważniają do przebywania na terenie obiektu i balu.
 2. Podczas balu obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku – wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w balu i wiąże się z wykreśleniem z listy, odebraniem jednorazowej opaski identyfikacyjnej oraz realizacją procedury określonej w oświadczeniu wypełnionym przez rodzica / opiekuna.
 3. Rodzice uczniów oraz inne osoby zaproszone mogą uczestniczyć w części oficjalnej balu.
 4. Rodzice uczniów oraz inne osoby zobowiązane są do sprawnego opuszczenia terenu balu 
  po zakończeniu części oficjalnej.
 5. Na balu pozostają jedynie rodzice wchodzący w skład Komitetu Organizacyjnego. Wychowawcy zobowiązani są do zgłoszenia po jednej osobie z klasy do Komitetu.
 6. Podczas całej imprezy wszystkich uczestników balu obowiązuje:
 7. Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu – zgodnie 
  z art.14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002 roku, nr 147, poz 1231) 
  Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu.
 8. Całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10 , poz.55 z późn. zm.).
 9. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 10. Uczestnicy balu, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, zostaną zobowiązani 
  do opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym. Kosztami odwiezienia do domu zostaną obciążeni rodzice.
 11. Koszty ewentualnych interwencji służb porządkowych i medycznych oraz szkód materialnych wyrządzonych przez uczniów ponoszą rodzice.
 12. Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie uroczystości, jej prawidłowy przebieg 
  i bezpieczeństwo uczestników.
 13. Komitet Organizacyjny sprawuje opiekę nad uczestnikami balu.
 14. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania 
  w miejscach publicznych.
 15. Uczniowie uczestniczący w balu podporządkowują się zaleceniom Komitetu Organizacyjnego.
 16. Strój uczestnika balu ósmoklasisty nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien podnosić rangę uroczystości.
 17. Rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dojazd 
  i powrót do domu z balu ósmoklasisty.
 18. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu balu.
 19. Uczniowie zobowiązani są do potwierdzenia osobistym podpisem w obecności wychowawcy faktu, że zapoznali się z Regulaminem i zobowiązują się do przestrzegania jego zapisów.
 20. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.