A- A A+

Informacje

STYPENDIA NAUKOWE i SPORTOWE - INFORMACJE.

Uczniowie, którzy po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, decyzją Dyrektora szkoły otrzymali stypendia za wyniki w nauce i sukcesy sportowe, otrzymają je w formie przelewu na konto rodzica/opiekuna. W związku z tym rodzic/opiekun prawny powinien wypełnić podanie dostępne w wersji elektronicznej lub papierowej przy wejściu do szkoły. Wypełnione podanie należy zeskanować i w wersji elektronicznej przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły (ul. Ociosowa 3).

 Podanie o wypłatę stypendium na konto rodzica/opiekuna

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji:

22, 23.09.2020 zebrania z rodzicami wszystkich oddziałów

17, 18.11.2020 konsultacje lub zebrania z rodzicami (wg potrzeb wychowawcy)

15.12.2020 konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

9,10.02.2021 zebrania z rodzicami

22, 23.03.2021 konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

18, 19.05.2021 zebrania z rodzicami

Forma kontaktów z rodzicami (stacjonarna lub zdalna) będzie zależała od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie.

 

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

W następujących dniach w szkole nie odbędą się zajęcia dydaktyczne:

12-13.11.2020, 4-5.01.2021, 27.05.2021 (tylko klasy V-VII), 05.06.2021

W tych dniach będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze.

 

Informacja dla rodziców/opiekunów uczniów dojeżdżających

I. Uczniowie dojeżdżający z klas I – VIII

Realizując przepisy prawa oświatowego Gmina Polkowice w zakresie organizacji dowozu uczniów do i ze szkoły wybiera na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 39 ust 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zwrot kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej.  
Zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) zwrot kosztów zakupionego biletu należy się jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych

Wniosek (wzór)  o zwrot kosztów środkami komunikacji publicznej dziecka do i ze szkoły rodzice wypełniają raz we wrześniu i przekazują do sekretariatu szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie złożyć do Dyrektora Szkoły podanie o refundację  kosztów (wzór podania).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. podanie i ksero biletu zakupionego na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października) do sekretariatu szkoły.

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) uczniowie klas V – VIII z miejscowości Trzebcz i byłych Polkowic Dolnych tracą możliwość refundacji kosztów dojazdu.

II. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie dojeżdżające do oddziału przedszkolnego

Realizując przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji dowozu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do i ze szkoły Gmina Polkowice wybrała na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 32 ust 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zapewnienie dowozu dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 
i w przypadku dowożenia autobusami PKS zwrot kosztów biletu dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego sprawującego nad nim opiekę.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pięcioletnich i sześcioletnich muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie wnioskować do Dyrektora Szkoły o zwrot kosztów (wzór wniosku).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. bilet zakupiony na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października).

Istnieje możliwość korzystania przez uczniów z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej.

Dojazd - wniosek (jednorazowo)    Dojazd- podanie o refundację kosztów (co miesiąc)

 

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

Towarzystwem ubezpieczeniowym wybranym przez Radę Rodziców przy SP nr 3 w Polkowicach na rok szk. 2020/21 jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia:

30.000 zł (od śmierci w skutek NW);

23.000 zł (suma ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu w skutek NW, tj. 230 zł za 1% uszczerbku)

Składka roczna: 55 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2020 r.

Compensa    Ogólne warunki ubezpieczenia    

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

w imieniu Prezydium Rady Rodziców SP3 serdecznie witamy w roku szkolnym 2019/2020.

Dnia 25 września 2019 r. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców SP3 przyjęło sprawozdanie z działalności, w tym finansowej, Prezydium RR. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazane zaufanie. W wyniku tegorocznych wyborów ukonstytuowało się nowe Prezydium RR w składzie:

1) Dariusz Zając – Przewodniczący;

2) Monika Wołejszo-Ambroziak – Skarbnik;

3) Marek Sipurzyński – Sekretarz;

4) Kinga Wrzos – Członek;

5) Justyna Michalska – Członek.

W tym dniu podjęto uchwałę w sprawie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Wynosić one będą odpowiednio:

  1. a) od jednego dziecka w szkole – 40 zł,
  2. b) od dwojga dzieci z jednej rodziny w szkole – po 30 zł,
  3. c) trojga dzieci lub więcej z jednej rodziny w szkole – po 20 zł.

Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Ponadto, klasa która do 30.11.2019 r. wpłaci składki, otrzyma zwrot (premię finansową) w wysokości 20% całkowitej wpłaty z przeznaczeniem na własne potrzeby. Klasa która wpłaci po 30.11.2019 r., ale przed 31.03.2020 r., otrzyma zwrot w wysokości 10% całkowitej wpłaty na własne potrzeby. Im większą kwotę klasy wpłacą, tym większa przypadnie im premia finansowa!
Z tych środków finansujemy nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, a także wspieramy uczestnictwo dzieci z niezamożnych rodzin w różnorodnych szkolnych inicjatywach.
Aktualnie RR dysponuje kontem bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Polkowice.

Poza tym pozytywnie zaopiniowaliśmy Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP Nr 3 na rok szkolny 2019/2020.
Została także uruchomiona skrzynka kontaktowa Prezydium Rady Rodziców SP3: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Staraniem Prezydium, w budynku przy ul. Kominka w salach gdzie uczą się pierwszacy, zostanie zakupiona i zamontowana klimatyzacja (3 klasy finansuje RR, 1 – szkoła). Będziemy zabiegać o to, aby w przyszłości klimatyzacja pojawiła się w kolejnych klasach.

Dodatkowo informujemy, że na bieżący rok szkolny wybraliśmy ubezpieczenie firmy Compensa, zaoferowane przez Agenta Ubezpieczeniowego W. Ratajczaka, ul. Gomółki 22, 67-200 Głogów. W ocenie Prezydium były to najlepsze warunki ubezpieczenia NNW naszych dzieci przy zachowaniu niskiej składki. Dokładniejsze informacje od ubezpieczyciela zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘Dla Rodziców’.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym

Dariusz Zając
Przewodniczący Prezydium RR SP3


Czym jest Rada Rodziców?
Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi lub z radami rodziców z innych szkół. Każda klasa deleguje 1 przedstawiciela do RR.
Rada rodziców jest organem autonomicznym, niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, posiada budżet zasilany składkami rodziców. Działa na podstawie regulaminu. RR realizuje swoje zadania za pomocą Prezydium. Członkowie RR nie pobierają wynagrodzenia.

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika