A- A A+

Informacje

Spotkania rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych

U  W  A  G  A

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera

w Polkowicach informuje rodziców, że w dniu

15 czerwca 2021 r. (wtorek) ul. Kominka 1 o godzinie  17:00  odbędą się spotkania rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych z wychowawcą.

Rodzice spotykają się z wychowawcami w salach:

Klasa I a – wychowawca pani Anna Podgórska – sala nr 3

Klasa I b – wychowawca pani Anna Makaś – sala nr 103

Klasa I c – wychowawca pani Agata Kusiak – sala nr 5

Listy dzieci zostaną wywieszone w dniu spotkania w gablocie zewnętrznej i obok sekretariatu szkolnego.

                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                                                      Elżbieta Kich-Wiśniewska

 

PÓŁKOLONIE 2021

Plakat

 

 

 

 

 

Ogłoszenie   Karta pkolonie lato 2021 (SP3)   Karta pkolonie ato 2021 (SP1)

 

 

STYPENDIA NAUKOWE i SPORTOWE - INFORMACJE.

Uczniowie, którzy po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, decyzją Dyrektora szkoły otrzymali stypendia za wyniki w nauce i sukcesy sportowe, otrzymają je w formie przelewu na konto rodzica/opiekuna. W związku z tym rodzic/opiekun prawny powinien wypełnić podanie dostępne w wersji elektronicznej lub papierowej przy wejściu do szkoły. Wypełnione podanie należy zeskanować i w wersji elektronicznej przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły (ul. Ociosowa 3).

 Podanie o wypłatę stypendium na konto rodzica/opiekuna

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji:

22, 23.09.2020 zebrania z rodzicami wszystkich oddziałów

17, 18.11.2020 konsultacje lub zebrania z rodzicami (wg potrzeb wychowawcy)

15.12.2020 konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

9,10.02.2021 zebrania z rodzicami

22, 23.03.2021 konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

18, 19.05.2021 zebrania z rodzicami

Forma kontaktów z rodzicami (stacjonarna lub zdalna) będzie zależała od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie.

 

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

W następujących dniach w szkole nie odbędą się zajęcia dydaktyczne:

12-13.11.2020, 07.04.2021, 04.05.2021, 27.05.2021 (tylko klasy V-VII), 04.06.2021

W tych dniach będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze.

 

Informacja dla rodziców/opiekunów uczniów dojeżdżających

I. Uczniowie dojeżdżający z klas I – VIII

Realizując przepisy prawa oświatowego Gmina Polkowice w zakresie organizacji dowozu uczniów do i ze szkoły wybiera na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 39 ust 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zwrot kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej.  
Zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) zwrot kosztów zakupionego biletu należy się jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych

Wniosek (wzór)  o zwrot kosztów środkami komunikacji publicznej dziecka do i ze szkoły rodzice wypełniają raz we wrześniu i przekazują do sekretariatu szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie złożyć do Dyrektora Szkoły podanie o refundację  kosztów (wzór podania).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. podanie i ksero biletu zakupionego na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października) do sekretariatu szkoły.

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) uczniowie klas V – VIII z miejscowości Trzebcz i byłych Polkowic Dolnych tracą możliwość refundacji kosztów dojazdu.

II. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie dojeżdżające do oddziału przedszkolnego

Realizując przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji dowozu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do i ze szkoły Gmina Polkowice wybrała na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 32 ust 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zapewnienie dowozu dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 
i w przypadku dowożenia autobusami PKS zwrot kosztów biletu dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego sprawującego nad nim opiekę.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pięcioletnich i sześcioletnich muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie wnioskować do Dyrektora Szkoły o zwrot kosztów (wzór wniosku).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. bilet zakupiony na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października).

Istnieje możliwość korzystania przez uczniów z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej.

Dojazd - wniosek (jednorazowo)    Dojazd- podanie o refundację kosztów (co miesiąc)

 

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

Towarzystwem ubezpieczeniowym wybranym przez Radę Rodziców przy SP nr 3 w Polkowicach na rok szk. 2020/21 jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia:

30.000 zł (od śmierci w skutek NW);

23.000 zł (suma ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu w skutek NW, tj. 230 zł za 1% uszczerbku)

Składka roczna: 55 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2020 r.

Compensa    Ogólne warunki ubezpieczenia    Jak zgłosić szkodę w compensa

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

Dnia 29 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców SP3 przyjęło sprawozdanie z działalności, w tym finansowej, Prezydium RR. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazane zaufanie. W wyniku tegorocznych wyborów ukonstytuowało się nowe Prezydium RR w składzie:

1) Dariusz Zając – Przewodniczący;

2) Monika Wołejszo-Ambroziak – Skarbnik;

3) Marek Sipurzyński – Sekretarz;

4) Kinga Wrzos – Członek;

5) Kamila Bogus  – Członek.

W tym dniu podjęto uchwałę w sprawie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021. Wynosić one będą odpowiednio:

od jednego dziecka w szkole – 40 zł,

od dwojga dzieci z jednej rodziny w szkole – po 30 zł,

trojga dzieci lub więcej z jednej rodziny w szkole – po 20 zł.

Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Ponadto, klasa która do 30.11.2020 r. wpłaci składki, otrzyma zwrot (premię finansową) w wysokości 30% całkowitej wpłaty z przeznaczeniem na własne potrzeby. Klasa która wpłaci po 30.11.2020 r. otrzyma zwrot w wysokości 15% całkowitej wpłaty na własne potrzeby. Im większą kwotę klasy wpłacą, tym większa przypadnie im premia finansowa! W wyniku decyzji podjętej na Walnym terminy są nieprzesuwalne!

Z tych środków finansujemy nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, a także wspieramy uczestnictwo dzieci z niezamożnych rodzin w różnorodnych szkolnych inicjatywach.

Poza tym pozytywnie zaopiniowaliśmy Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP Nr 3 na rok szkolny 2019/2020 oraz dyskutowaliśmy nad tzw. godzinami karcianymi.

Dodatkowo informujemy, że na bieżący rok szkolny wybraliśmy ubezpieczenie firmy Compensa, zaoferowane przez Agenta Ubezpieczeniowego W. Ratajczaka, ul. Gomółki 22, 67-200 Głogów. W ocenie Prezydium były to najlepsze warunki ubezpieczenia NNW naszych dzieci przy zachowaniu niskiej składki. Dokładniejsze informacje od ubezpieczyciela zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘Dla Rodziców’.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym

Dariusz Zając

Przewodniczący Prezydium RR SP3

Skrzynka kontaktowa Prezydium Rady Rodziców SP3: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czym jest Rada Rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi lub z radami rodziców z innych szkół. Każda klasa deleguje 1 przedstawiciela do RR.

Rada rodziców jest organem autonomicznym, niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, posiada budżet zasilany składkami rodziców. Działa na podstawie regulaminu. RR realizuje swoje zadania za pomocą Prezydium. Członkowie RR nie pobierają wynagrodzenia.

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzięli udział w ankiecie Rady Rodziców dotyczącej budynków oraz stołówki SP3. Do tej pory zostało oddanych 455 głosów, z czego zdecydowana większość w ciągu kilkunastu godzin od jej opublikowania. Ankieta pozwoliła na poznanie Państwa opinii. Jej wyniki prześlemy Burmistrzowi oraz Radnym.

W kwestii likwidacji jednego z budynków szkoły 99% rodziców (451 os.) jest przeciw, 0,4% (2 os.) nie ma zdania i tyleż samo jest za. Podobnie, przeciwko likwidacji stołówki przy ul. Kominka i dowozowi obiadów dla dzieci z kl. 0-IV opowiedziało się 96% rodziców (437 os.), 3,5% (16 os.) nie ma zdania i 0,4% (2 os.) jest za.

Oznacza to całkowite poparcie działań Rady Rodziców oraz Dyrekcji przeciwko planom Gminy, zmierzającym do ograniczenia funkcjonowania szkoły w dwóch lokalizacjach. Dodajmy, że konieczność opracowania przez Dyrekcję planu funkcjonowania szkoły w jednej lokalizacji oraz organizacji cateringu wynikała z serii pism skierowanych do szkoły w październiku, grudniu oraz styczniu tego roku. Jednoznacznie zmuszały one do opracowania takich koncepcji.

Nasze negatywne stanowisko w tym względzie zostało zaprezentowane 3 lutego br. na spotkaniu w Urzędzie Gminy, w którym wzięła udział Jolanta Wrzos - Wicedyrektor SP3 oraz Prezydium Rady Rodziców. Od Ewy Kowalik - Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych oraz Alicji Kameckiej - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury UG otrzymaliśmy zapewnienie o porzuceniu planów opracowania koncepcji funkcjonowania szkoły w jednym obiekcie oraz o pozostawieniu stołówki w każdym z nich. Dodatkowo, przedstawiciele UG zapowiedzieli długo oczekiwaną, rychłą termomodernizację obiektu przy ulicy Kominka.

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika