Konkursy

XI Ogólnopolski Konkurs Papieski
pt. "Wolność i Odpowiedzialność"

Zadaniem uczestników jest wykonanie maksymalnie dwóch prac (format 15x21 lub większy). Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwną lub czarno-białą, jednak nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób. Termin nadsyłania fotografii - do 30 kwietnia. Więcej informacji u opiekuna koła fotograficznego.

Konkurs Fotograficzny: Fotopolis „Miasta Świata”

Konkurs Fotograficzny Energia od nowa

I Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO w Polsce” – Zamość 2011

Archiwum

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół Człowiek – Technika – Architektura 100-lecie Uczelni Technicznych we Wrocławiu

Pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Architektury Prof. Stanisława Medekszy oraz z okazji 15-lecia Studenckiej Prasowej Agencji Artystycznej

regulamin

Powiatowy konkurs fotograficzny "Miejsce, w którym żyję jest..."

Konkurs jest prowadzony w ramach programu prewencyjnego pn. Szanuję, nie tylko co moje", ukierunkowanego na przeciwdziałanie niszczenia mienia. Organizatorem jest:

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
ul. Legnicka 15
59-101 Polkowice

Cele konkursu:

Każdy uczestnik może nadesłać 2 fotografie o wymiarach 15x21 cm. Termin - do 14 maja 2010 r.

 

Ogólnopolski Konkurs Diaporama 2010

Czym jest diaporama? To przygotowany, przemyślany pokaz zdjęć połączonych ze sobą formą lub tematem tworzący jakąś całość urozmaiconą motywem muzycznym. Diaporama jest efektem stworzonych przez ucznia zdjęć, które następnie należy połączyć w formę pokazu. Jest to forma wykorzystującą możliwości fotografii cyfrowej, obróbki zdjęć w celu przygotowania publikacji medialnej z zastosowaniem muzyki jako formy urozmaicającej przekaz wizualny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez uczestnika jednej pracy. Pokaz powinien trwać od 3 do 5 minut. Prosimy również o umieszczenie na płycie dziesięciu wybranych zdjęć zastosowanych w pokazie o maksymalnej rozdzielczości celem przedstawienia ich jury.
Prosimy o wybranie 10 najlepszych prac w każdej placówce. Prace należy opatrzyć czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek (klasę) autora, pieczątkę szkoły, nr telefonu kontaktowego, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
Prace należy dostarczyć na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a,
59-300 Lubin
Tel./fax.76 847 86 64
woj. Dolnośląskie 

SUGEROWANE OPROGRAMOWANIE: Windows Movie Maker, Pro Show Producer, ProShow Gold itp... TEMATYKA PRAC – DOWOLNA. Termin dostarczania prac: do 31.05.2010 r. Pełny regulamin.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Żywioły”

Każdy uczestnik powinien wykonać pracę indywidualną od 1 do 4 fotografii powiązanych ze sobą tematem (w dowolnej technice fotograficznej ). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
Obraz rzeczywisty
Obraz przetworzony (w tej kategorii zdjęcie może być tylko bazą, służącą do wykreowania obrazu nierzeczywistego graniczącego z abstrakcją)
Praca nie powinna być mniejsza od formatu 20 x 30. Prosimy o dostarczenie prac w formie wywołanych zdjęć oraz w formie elektronicznej (na płycie). Każdą placówkę prosimy o wybranie max 25 najlepszych prac. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: pieczęć placówki, imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki (z numerem telefonu), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że praca została wykonana samodzielnie! Prace należy dostarczyć na poniższy adres organizatora do dnia 31.05.2010 r. Pełny regulamin.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lubin
Woj. Dolnośląskie
Tel. 076 847 86 64
e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl
www.mdk-lubin.pl

X Ogólnopolski Konkurs Papieski
pt. "Świetym być - różne drogi do swiętości"

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy fotograficznej. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace. Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, jednak nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób.  Minimalny format zdjęć to 15x21 cm. Każda praca powinna posiadać na odwrocie dołączoną Kartę Informacyjną z literowym lub cyfrowym "godłem" autora. W osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej tym godłem powinna znajdować się czytelnie wypełniona Karta Uczestnictwa - pełne imię i nazwisko itp. Więcej na stronie http://www.konkurspapieski.com/. 

 

III Międzywojewódzki konkurs „Dolnośląska kolej dawniej i dziś”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Wyżykowskiego, ul Kmicica 23, 59-101 Polkowice

Kategoria: Praca fotograficzna. Zadaniem uczestników jest sfotografowanie obiektu (linii kolejowej, stacji, obiektu inżynieryjnego, jednostki taboru itp.) związanego z koleją na Dolnym Śląsku. Zdjęcie musi być na odwrocie opisane: co przedstawia, gdzie obiekt się znajduje, datę wykonania, imię i nazwisko autora oraz opiekuna, adres placówki. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Format zdjęć: 20x30cm (A-4), technika wykonania: dowolna. W przypadku wydruków z drukarki zalecane jest stosowanie papieru fotograficznego. W każdej kategorii wiekowej jury przyzna nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Przy ocenie prac jurorzy zwrócą szczególną uwagę na: walory artystyczne, warsztat pracy, technikę wykonania i kompozycję zdjęcia.

Prace należy przysyłać w terminie do 07.04.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Wyżykowskiego, ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice, z dopiskiem: „Dolnośląska kolej dawniej i dziś”.
 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjów.
Temat konkursu: "Energia wokół nas"
Termin nadsyłania prac: 31 marca 2010 r.
Uroczyste wręczenie nagród w etapie regionalnym: kwiecień 2010 r.

regulamin

Konkurs fotograficzny "Ja i XXI wiek"

Organizatorem konkursu „Ja i XXI wiek” jest Towarzystwo Działao dla Samorozwoju (TDdS) z siedzibą przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia zawierającego „Kartę uczestnika”, fotografii w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD

Cele konkursu:

1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród gimnazjalistów.
2. Promocja młodych fotografików i ich dorobku.
3. Zwrócenie uwagi na przemiany cywilizacyjne w XXI wieku.

Każdy uczestnik konkursu może przesład maksymalnie 3 prace. Prace w wersji papierowej mają mieć wymiary 20x30 centymetrów , a w wersji elektronicznej JPEG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Fotografie należy przesład do 30 stycznia 2010 , decyduje data stempla pocztowego, na adres siedziby TDdS: Towarzystwo Działao dla Samorozwoju ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław

regulamin

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "REGION POLKOWICKI"

 1. Należy nadesłać prace konkursowe nt.  "Zabytki powiatu”,

 2. Każdy z uczestników może nadesłać do pięciu zdjęć w formacie min. 13x18; nadesłane prace powinny zawierać informacje:

 • imię i nazwisko autora,

 • e-mail autora lub szkoły,

 • klasa i szkoła,

 • typ aparatu fotograficznego, którym zrobiono dane zdjęcie,

 • i dodatkowo na odwrocie każdego zdjęcia imię i nazwisko autora oraz nazwa miejsca lub obiektu.

 1. Termin składania prac - 15.05.2009 r. na adres szkoły z DOPISKIEM "KONKURS FOTOGRAFICZNY".

 2. Wyniki konkursu fotograficznego zostaną ogłoszone na stronie szkoły, a zwycięzcy powiadomieni e-mail’em.

 3. Uroczyste wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniu 29.05.2009 r. podczas finału wiedzy w Auli Forum szkoły.

 4. Konkursowe prace fotograficzne powinien uczeń wykonać samodzielnie. Fotografie powinny dotyczyć zabytkowych miejsc naszego regionu. Prace fotograficzne będą oceniane przez powołaną komisję pod względem: estetyki, kompozycji, jakości technicznej, związku z tematem.

 5. Zostaną wyłonione po 3 miejsca z każdego poziomu: ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 6. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń i bez odrębnej umowy. Nadesłanie zgłoszeń oraz prac oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”.

 

II międzywojewódzki konkurs „Dolnośląska kolej dawniej i dziś” - praca fotograficzna

Zadaniem uczestników jest sfotografowanie obiektu związanego z koleją na Dolnym Śląsku. Zdjęcie musi być na odwrocie opisane: co przedstawia, gdzie obiekt się znajduje, datę wykonania, imię i nazwisko autora oraz opiekuna, adres placówki. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Format zdjęć:  20x30cm (A-4). W przypadku wydruków z drukarki zalecane jest stosowanie papieru fotograficznego. W każdej kategorii wiekowej jury przyzna nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Oceny dokonują nauczyciele uczący fotografii lub innych przedmiotów artystycznych.

Prace należy przysyłać w terminie do 27.03.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Wyżykowskiego, ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice, z dopiskiem: „Dolnośląska kolej dawniej i dziś”

Powiatowy Konkurs - Region Polkowicki

Konkurs fotograficzny organizowany przez
Głogowskie Centrum Kształcenia

VIII Ogólnopolski Konkurs Papieski
pt. "Młodość jako dar - Pokolenie JP II"