Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach wprowadza się nową organizację nauczania na odległość:

 1. Zdalne nauczanie obowiązuje wszystkich uczniów szkoły i odbywać się będzie przy wykorzystaniu:

           - w klasach 1 – 4 dziennika elektronicznego jako formy przekazywania informacji i kontaktu z rodzicami i uczniami,

           - w klasach 5 – 8 dziennika elektronicznego jako formy przekazywania informacji oraz OFFICE 365 i innych dotychczas
              używanych przez uczniów i nauczycieli platform edukacyjnych.

 1. Rodzice i uczniowie kontaktują się z nauczycielami drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny, OFFICE 365 lub w inny ustalony z nauczycielami sposób.
 2. Od 25 marca uczniowie i nauczyciele pracują wg nowego planu zajęć ustalonego dla każdej klasy, nowy plan jest umieszczony na szkolnej stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym. Lekcje w nowym planie zaczynają się o godz. 9:00 i trwają wg zamieszczonego harmonogramu.
 3. Nauczyciele informują przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu o temacie zajęć, realizowanych treściach oraz wskazówki, w jaki sposób uczniowie mogą pracować.
 4. Uczniowie pracują nad określonymi zagadnieniami w miarę możliwości w czasie lekcji wyznaczonej planem. W tym samym czasie nauczyciel jest do dyspozycji uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny, platformę, na której przeprowadzane są zajęcia (w tym OFFICE 365) lub w inny, ustalony z uczniami sposób.
 5. Nauczyciel powiadamia uczniów i rodziców o ilości i rodzaju zadań podlegających ocenie oraz o kryteriach tej oceny.
 6. W razie braku możliwości korzystania przez ucznia z narzędzi internetowych uczeń lub jego rodzice zgłaszają ten fakt do wychowawcy klasy, a nauczyciel wyznacza inne zadania do wykonania (np. z podręcznika, zeszytu ćwiczeń itp.).
 7. W przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem się na platformę OFFICE 365 (dotyczy klas V-VIII) można zwracać się do jej administratorów: p. Macieja Juszczaka i p. Roberta Królikowskiego poprzez dziennik elektroniczny.
 8. Na szkolnej stronie internetowej (zakładka Szkoła – Kącik Pedagoga i Psychologa) będą umieszczane dodatkowe materiały edukacyjne proponowane przez szkolnych pedagogów, psychologów, nauczycieli świetlicy oraz biblioteki (zakładka Agendy Szkolne).
 9. Uczniowie dotychczas objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą poprzez dziennik elektroniczny zwracać się do szkolnych pedagogów, psychologów, terapeutów o wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
 10. Zachęcamy rodziców do wykorzystania pobytu w domu na wspólne czytanie książek oraz na to, aby dziecko stało się bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne.