A- A A+

Informacje o egzaminie gimnazjalisty 2019

I. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALISTY

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

           z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, czas trwania: 60 min./80 min. (wydłużony czas)

           z zakresu języka polskiego – godz. 11:00, czas trwania: 90 min./135min. (wydłużony czas) 

 1. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

           z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, czas trwania: 60 min./80 min. (wydłużony czas)

           z zakresu matematyki – godz. 11:00 , czas trwania: 90 min./135min. (wydłużony czas) 

 1. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

           na poziomie podstawowym – godz. 9:00, czas trwania: 60 min./80 min. (wydłużony czas)

           na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00, czas trwania: 60 min./90 min. (wydłużony czas)

 II. PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALISTY

 1. losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował
 2. kodowanie arkusza egzaminacyjnego (uczeń na egzamin przygotowuje wizytówkę z własnym kodem i numerem PESEL)
 3. sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego
 4. rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

 

 III. KODOWANIE ARKUSZA I ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI

1

2IV. Uczeń ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3,    smartwatchy, lub korzystania z takich urządzeń w sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

V. Unieważnienie może nastąpić:
a. podczas egzaminu lub
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia

VI. Unieważnienie podczas egzaminu następuje w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

VII. Unieważnienie podczas sprawdzania następuje w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.

VIII. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

IX. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu.

X. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.

XI. Uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2019

I. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Terminy egzaminu:

 1. język polski15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 ; czas trwania: 120 min/ 180 min (wydłużony czas)

 2. matematyka16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 ; czas trwania 100 min/150 min (wydłużony czas)

 3. język obcy nowożytny17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00; czas trwania 90 min/135 min (wydłużony czas}

   

 II. PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował
 2. kodowanie arkusza egzaminacyjnego (uczeń na egzamin przygotowuje wizytówkę z własnym kodem i numerem PESEL)
 3. sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego
 4. rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

 III. KODOWANIE ARKUSZA I ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI

1

2IV. Uczeń ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, lub korzystania z takich urządzeń w sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

V. Unieważnienie może nastąpić:
a. podczas egzaminu lub
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.

VI. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:
a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych
d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

VII. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi
b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia
c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej
d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

VIII. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

IX. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty.

X. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.

XI. Uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.