Konkursy

A- A A+

KONKURS ,,DRUGIE ŻYCIE PLASTIKOWEJ BUTELKI”

Konkurs, organizowany przez Klub Uczniowski ,,Sezam”, jest skierowany  do uczniów klas 6, 7, 8 oraz klas 3 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3.

Czas trwania konkursu – od 11 marca do 5 kwietnia 2019 roku.

Zasady: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy,  dotyczącej ciekawego wykorzystania plastikowej butelki. Prace mogą być wykonane wyłącznie indywidualnie. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  Podstawowym materiałem powinna być  plastikowa butelka. Dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów, wyłącznie jako elementu dodatkowego. Pracę konkursowe (opisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której chodzi autor/ka) należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
w Klubie Uczniowskim ,,Sezam”.

Oceniając prace, komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę:

- oryginalność,

- kreatywność,

- estetykę,

- jakość i technikę wykonania pracy.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace (I, II , III miejsce). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród, jeżeli poziom prac będzie niski lub nie będą spełniały kryteriów oceny.

UWAGA KONKURS!

“Mój wymarzony zawód to…”

Weź udział i wygraj atrakcyjne nagrody od #LSSE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym

organizują konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkoły podstawowej I gimnazjum.

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się poniżej w linkach:

KONKURS PLASTYCZNY „Mój wymarzony zawód to…” 

Dodatkowych informacji udziela Pani Marlena Rudnicka – sala 22.

Prace należy dostarczyć do 10.11.2018 r. do Pani Marleny Rudnickiej – sala 22.

OMNIBUS HISTORYCZNY

OMNIBUS HISTORYCZNY na 100-lecie NIEPODLEGŁEJ

szkolny konkurs historyczny - utrata i odzyskanie niepodległości przez Polskę

 

Forma: test wiedzy

Termin: 29 października 2018 r. (poniedziałek) godzina: 14.30, czytelnia naukowa

Zakres konkursu:

 • chronologia: rozbiory, powstania narodowe, I wojna światowa, odzyskanie przez Polskę niepodległości, Legiony Polskie we Włoszech
 • udział Polaków w I wojnie światowej,
 • Pierwsza Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia, POW, kryzys przysięgowy
 • Powstanie Wielkopolskie
 • Orlęta Lwowskie
 • powstania śląskie i plebiscyty
 • Bitwa Warszawska w 1920r.
 • postacie: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte, Józef Sowiński, Emilia Plater, Józef Bem, Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, Józef Hauke Bosak, Stanisław Brzóska, Ludwik Mierosławski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, gen. Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele historii
do 26 października.

 

 

REGULAMIN omnibusu historycznego „ Na 100-lecie Niepodległej”

szkolny konkurs historyczny -
- urata i odzyskanie niepodległości przez Polskę

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.
 2. Termin: 29 października 2018 r.
 3. Tematyka konkursu :
 • Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków
 • Podkreślenie udziału Polaków w walkach na frontach I wojny światowej
 • Wskazanie na najważniejsze postacie związane z walka o niepodległość Polski
 1. Cele konkursu
 • Rozwijanie zainteresowania przeszłością
 • Kształtowanie  postaw patriotycznych w młodym pokoleniu
 • Kształtowanie pasji poznawczej uczniów i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (k. VI-VIII) sp3 i sp1 oraz gimnazjalne
 1. Zakres merytoryczny konkursu.

Wiedza historyczna obejmująca okres 1772- 1920

 • pierwszy, drugi, trzeci rozbiór Polski,
 • Polacy u boku Napoleona - Legiony Polskie we Włoszech
 • powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe (daty, przyczyny i skutki),
 • udział Polaków w I wojnie światowej,
 • Pierwsza Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia, POW, kryzys przysięgowy
 • Powstanie Wielkopolskie
 • Orlęta Lwowskie
 • Powstania śląskie i plebiscyty
 • Bitwa Warszawska w 1920r.
 • postacie: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte, Józef Sowiński, Emilia Plater, Józef Bem, Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, Józef Hauke Bosak, Stanisław Brzóska, Ludwik Mierosławski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, gen. Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński.

Uwaga konkurs

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

„Tajemnice drzew”

pod patronatem Burmistrza Polkowic,

Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Urzędu Gminy w Polkowicach

święto drzewa

 1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 Arkadego Fiedlera w Polkowicach i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.
 1. Cele konkursu:
 • ukazanie przyrodniczej funkcji drzew w naszym codziennym życiu;
 • uświadomienie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.  
 1. Uczestnicy konkursu:
  - Kategoria I - Uczniowie klas I- III SP,
  - Kategoria II - Uczniowie klas IV– VI SP,
  - Kategoria III - Uczniowie klas VII, VIII SP i klas gimnazjalnych.
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z hasłem zgodnym z pierwszym celem konkursu.
 1. Wskazówki: praca płaska, technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.), format A3 (SP 4 - 8 i gimnazjum), format A4 (SP 1-3).

Dostarczona praca powinna zawierać: imię, nazwisko, klasę, szkołę do której uczęszcza  uczeń oraz przypiętą lub przyklejoną na odwrocie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 - budynek przy ul. Ociosowej 3 do 2 października 2018 r. (wtorek) z dopiskiem: „Święto drzewa”.

Prace dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

 1. Oceny prac plastycznych, dokona komisja konkursowa.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa” - 12 października 2018 r., w „Centralnym parku zabaw i wypoczynku” (park obok kina).

 Osoba do kontaktu: nauczyciel biologii, sala 203

Niepodległa Polska w moich oczach

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Niepodległa Polska w moich oczach”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Uczestnicy:

Uczniowie klas VI, VII, VIII SP3 i SP1 oraz klas III Gimnazjum uczących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach (w budynku przy ulicy Ociosowej 3)

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z poniższymi wskazówkami:

 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm),
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek itd.
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 • Praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza.

Organizator konkursu: Klub Uczniowski „Sezam” – SP3 Polkowice (Ociosowa 3).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace należy dostarczyć do Klubu Uczniowskiego „Sezam” lub do Pana Marka Czarnika, w terminie do 01.10.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac w październiku 2018 r.

Rozdanie nagród na Gali Laureatów.

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 • sposób ujęcia tematu,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania

plakat1